Τρίτη, 29 Απριλίου 2008

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2007-2013


Με δύο έγγραφα (πράξεις) που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Σωτήριος Βόσδου, ξεκινούν ουσιαστικά οι διαδικασίες υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013», κατά το μέρος που αφορά την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών.

Ως γνωστόν το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα:

Α. Υποβλήθηκε (24.4.2008) προς το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αίτημα εκχώρησης αρμοδιοτήτων στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών για την υλοποίηση έργων «Οδοποιίας», σε πρώτη φάση.

Το αίτημα αφορά στις κατηγορίες «Εθνικές οδοί» (προϋπολογισμός 6,5 εκατ. € περίπου) και «Περιφερειακές/τοπικές οδοί» (προϋπολογισμός 40,0 εκατ. €).

Μόλις η διαδικασία εκχώρησης ολοκληρωθεί, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών θα προχωρήσει σε προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων στις παραπάνω κατηγορίες έργων, από πιστοποιημένους Φορείς.

Β. Υπεγράφη (29.4.2008) και δημοσιοποιείται στις αμέσως επόμενες ημέρες από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, η 1η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να τύχουν πιστοποίησης για το μεταβατικό στάδιο έως τις αρχές του επόμενου έτους, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών.

Η πιστοποίηση αφορά τη δυνατότητα των ΦΟΡΕΩΝ να υλοποιούν έργα υποδομής και για το σκοπό αυτό ελέγχονται και πιστοποιούνται:

I. Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Φορέα με το κοινοτικό δίκαιο

II. Ο ορισμός των υπηρεσιών και των αρμοδίων οργάνων που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραμματισμού και ωρίμανσης πράξεων, διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου, οικονομικής διαχείρισης έργου.

III. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με την μορφή εγχειριδίου, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία του ο Φορέας

IV. Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του Φορέα, η οποία διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα

Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών φακέλων από την πλευρά των ενδιαφερόμενων Φορέων είναι η 27/6/2008.

Σε επόμενη φάση, με βάση τον γενικότερο σχεδιασμό ενεργειών, θα ακολουθήσει ανάλογη πρόσκληση και για τους λοιπούς Φορείς - δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: