Σάββατο, 28 Ιουνίου 2008

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μια σειρά μελετών-έργων για την βελτίωση λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμάτων στο Τεμπλόνι, έχει δρομολογήσει ο Σύνδεσμος Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση σε αυτά περιλαμβάνονται οι μελέτες:
· Μελέτη Αποκατάστασης Α κυττάρου

· Μελέτη επέκτασης-αναβάθμισης μονάδας βιολογικού καθαρισμού
· Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού συλλογής-αποκομιδής αστικών στερεών αποβλήτων Ν. Κέρκυρας
· Μελέτη Μονάδας Αξιοποίησης Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων
· Μελέτη σταθμών μεταφόρτωσης Ν.Κέρκυρας
· Μελέτη Οργάνωσης Συστήματος Ανακύκλωσης και Προγράμματος Ευαισθητοποίησης
Οι προαναφερόμενες 7 μελέτες αποτελούν υποέργα της μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Κέρκυρας». Η μελέτη αυτή με την 3863/29-5-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών εντάσσεται ως πράξη στο ΠΕΠ Ιόνιων Νήσων 2000-2006 από το οποίο και απορρέει και η χρηματοδότηση της.
Οι παραπάνω ενέργειες αναμένεται να μειώσουν ακόμη περισσότερο τις απορριπτόμενες ποσότητες στο ΧΥΤΑ ποσότητες απορριμμάτων και να παρατείνουν για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη δυνατότητα λειτουργίας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: